fredag 27 maj 2011

MBTI - Personbeskrivning

Personlighetstyp ISFJ - Personbeskrivning

Starka sidor
Människor med denna preferensprofil är pålitliga och omtänksamma, hängivna de människor och grupper de tillhör, och utför noggrant sina åligganden. De arbetar idogt för att fullgöra sina uppgifter i tid. När de betraktar något som nödvändigt kan de göra sig mycket besvär för att ro det hela i land, men har svårt med sådant som inte ter sig meningsfullt för dem.

Deras fokus ligger på andra människors behov och önskningar, och de upprättar ordnade former för att tillmötesgå dessa. De tar sina uppgifter och ansvarsområden på stort allvar och ser gärna att andra gör detsamma.

Karaktäristiska drag
ISFJ-profiler har en realistisk och praktisk respekt för fakta. De använder sin sinnesförnimmelse främst i sin inre värld, där de har ett stort informationslager. De minns i detalj sådant som har personlig mening för dem, som tex ett tonfall eller ett ansiktsuttryck. Ofta är de:
- praktiska och realistiska
- konkreta och noggranna

De använder sin känslofunktion för att fatta beslut baserade på personliga värderingar och med andras bästa för ögonen. De eftersträvar harmoni och samarbete.
Människor med ISFJ-profil tenderar att vara:
- samarbetsvilliga och omtänksamma
- vänliga och känsliga

Deras bedömningar grundar sig på klara värderingar och god tillgång på information. De respekterar etablerade tillvägagångssätt och auktoritet utifrån föreställningen att dessa finns för att de fungerar. Detta leder till att de stöder förändring bara när nya fakta visar att denna konkret skulle gagna andra.

Andras bild
ISFJ-profiler har en lugn och anspråkslös framtoning, och sätter ofta andras behov före sina egna. Konfrontationer gör dem illa till mods, och de kan sträcka sig långt för att sammanjämka andra. Deras respekt för traditioner och andra människors känslor kan dock få dem att ta strid. Människor i omgivningen förnimmer deras tydliga värderingar, deras behov av struktur och avskildhet och deras vänliga sätt. Mindre tydlig är deras inre rikedom av precisa sinnesförnimmelser och minnen. Andra uppfattar dem ofta som:
- tysta, seriösa och samvetsgranna
- omtänksamma och omhändertagande
- pålitliga traditionsbärare

Möjliga utvecklingsområden
Ibland har livsomständigheterna inte stöttat människor med denna profil i deras utveckling av sina naturliga preferenser.
- Om de inte har utvecklat sin bedömningsfunktion - känsla - kanske de inte utvecklat något pålitligt sätt att handskas med världen och är istället upptagna med sina sinnesförnimmelser och intryck.
- Om de inte utvecklat sin perceptionsfunktion - sinnesförnimmelse - riskerar de att fatta förhastade beslut och handla utan att ta hänsyn till ny information.

Om människor med ISFJ-profil inte finner något område där de kan utnyttja sina mest utvecklade funktioner och bli uppskattade för sina bidrag, kan besvikelsen över detta leda till att de:
- blir rigida i sitt sätt att stödja hierarki, auktoritet och vedertagna tillvägagångssätt
- känner sig ouppskattade och förbittrade och klagar mycket
- blir alltför inriktade på den omedelbara effekt beslut har på andra.

Det är naturligt för dem att ägna mindre uppmärksamhet åt sina icke föredragna funktioner; intuition och tanke. Om de i alltför hög grad ignorerar dessa kan de emellertid:
- vara oförmögna att se de mer långsiktiga konsekvenserna av beslut och tillvägagångssätt
- ha svårt för att få sina egna behov tillgodosedda
- känna sig illa till mods när de behöver använda opersonliga logik.

Under stress kan människor med denna preferensprofil förlora sitt sedvanliga lugn och sunda omdöme och fångas av "katastroftankar" - se framför sig en massa negativa möjligheter för sig själva och för andra. De kan sedan uttrycka dessa utan sin vanliga hänsyn till vilka effekter detta kan ha på människorna runt omkring dem.

1 kommentar:

mamma sa...

helt klart precis du, att se det så hät kan ju förklara en hel del, verkligen intressant